De onmacht van de staat

De pretentie/onmacht paradox

Na de coronapandemie markeert de stikstofcrisis op pijnlijke wijze wat de stand van het land is. Het maakt duidelijk dat er geen sprake is van incidenten, hoe ernstig ook, maar dat democratie, politiek en uitvoering zich in een ernstige impasse bevinden. Om het compact samen te vatten met een kwalificatie van de Volkskrant eind 2020: “Ambtenaar, burger en politiek zijn elkaar kwijt”. Continue reading “De onmacht van de staat”

The Innocents

A wave of social engagement is sweeping through the West. There is an umbrella term for this engagement, although it is not entirely clear whether this is a self-coined slogan of the activists or a derogatory predicate of the critics: woke, referring to a higher state of clarity and insight. Despite this common denominator, this engagement has many different faces: climate, race, gender, social justice and migration, to name a few. And all these different currents have their own following, their own language and symbolism, and their own indignation. Continue reading “The Innocents”

Die Unschuldigen

Eine Welle des sozialen Engagements rollt durch den Westen. Es gibt einen Oberbegriff für dieses Engagement, wobei nicht ganz geklärt ist, ob es sich hierbei um den selbstgewählten Ritterschlag der Aktivisten oder ein abwertendes Prädikat der Kritiker handelt: woke, das sich auf einen höheren Zustand der Klarheit und Einsicht bezieht. Trotz dieses gemeinsamen Nenners hat das Engagement viele Gesichter: Klima, Rasse, Geschlecht, soziale Gerechtigkeit, Migration. Und all diese verschiedenen Strömungen haben ihre eigene Anhängerschaft, ihre eigene Sprache und Symbolik und ihre eigene Empörung. Continue reading “Die Unschuldigen”